You are here:  / Armatura / Pojęcie Inwestycji i Procesu Inwestycyjnego

Pojęcie Inwestycji i Procesu Inwestycyjnego

Pojęcie Inwestycji i Procesu Inwestycyjnego

Inwestycje należą do tych kategorii pojęć ekonomicznych, z którymi spotykamy się praktycznie na co dzień, a którym przypisuje się bardzo różne znaczenie. Inwestycje mają szczególne znaczenie w gospodarce rynkowej. Są w niej traktowane nie tylko jako najważniejszy sposób powiększania majątku właścicieli, lecz także jako podstawowy czynnik rozwoju gospodarczego. Wydaje się, że definicją najpełniej oddającą istotę inwestowania podał Hirschleifer (1965): “Inwestycja jest w istocie bieżącym wyrzeczeniem dla przyszłych korzyści. Ale teraźniejszość jest względnie dobrze znana, natomiast przyszłość to zawsze tajemnica. Przeto inwestycja jest wyrzeczeniem się pewnego dla niepewnej korzyści.” Powyższe określenie jest bardzo ogólne, jednak uwypukla najważniejsze cechy inwestycji. Podkreślony jest w niej element psychologiczny związany z inwestowaniem – wyrzeczenie, bowiem inwestujący musi zrezygnować z bieżącej konsumpcji. Nieodłącznym czynnikiem jest również czas. Inwestujący wyrzeka się bieżących korzyści na rzecz przyszłych korzyści. Oznacza to, że upływ czasu jest przyczyną powstawania przyszłych korzyści i musi wystąpić, aby inwestycja mogła przynieść korzyści. Poza tym z inwestowaniem nieodłącznie wiąże się ponoszenie ryzyka, gdyż przyszłość jest niepewna, w związku z czym przyszłe korzyści mogą wystąpić, ale nie muszą.

Proces inwestycyjny to zespół działań od rozpoczęcia programowania zamierzenia rozwojowego przedsiębiorstwa do osiągnięcia projektowanej zdolności produkcyjnej. Czas trwania tego procesu tworzy cykl inwestycyjny, który składa się z pewnych elementów: etapów i zadań. Etap inwestycyjny to zespół zadań (lub jedno zadanie) inwestycyjnych, którego efekt można przekazać do eksploatacji w terminie wcześniejszym niż całe przedsięwzięcie i który stanowi „krok milowy” w procesie prawidłowej i terminowej realizacji inwestycji.