You are here:  / Aranżacja wnętrz / Funkcje Nieruchomości

Funkcje Nieruchomości

Funkcje Nieruchomości

Przez długi czas nieruchomość pełniła jedynie funkcję użytkową, tzn. jej właściciel był jednocześnie jej jedynym użytkownikiem, a nieruchomość zaspokajała jego potrzeby mieszkaniowe. Wraz z rozwojem społeczeństwa zmieniło się spojrzenie na funkcje, jakie nieruchomość może spełniać. Zaczęto oddzielać właściciela nieruchomości od jej użytkownika, a funkcję użytkową od funkcji inwestycyjnej, a idąc jeszcze dalej – wraz ze wzrostem zainteresowania nieruchomościami jako obiektem inwestowania – powstała konieczność zarządzania nimi. W dzisiejszych czasach rozpatruje się już nieruchomości jako towar, którym można obracać na rynku, z którego można czerpać dochody, jak również jako przedmiot badań i nauczania[1]. Nowe płaszczyzny, na których zaczęto postrzegać nieruchomość sprawiły, iż obecnie nieruchomość pełni w gospodarce wiele funkcji. I tak nieruchomość stała się:

Obiektem rynkowym – nieruchomość traktowana jest jak towar podlegający wymianie towarowo – pieniężnej. Może więc nieruchomość być przedmiotem kupna, sprzedaży, najmu, użytkowania lub dzierżawy, czyli w różnoraki sposób zaspokajać popyt objawiający się na rynku. Towarem na rynku nieruchomości są prawa do nich,

Obiektem prawnym – zasady obowiązujące na rynku nieruchomości, formy własności, obrót nieruchomościami i zasady ich ewidencjonowania w ścisły sposób uregulowane są przepisami prawa,

Obiektem użytkowym – właściwość ta obejmuje zdolność nieruchomości do zaspokajania potrzeb człowieka, czyli innymi słowy wartość użytkową nieruchomości. Nieruchomość zaspokaja potrzeby mieszkalne i inne potrzeby użytkowe jej właścicieli,

Obiektem inwestycyjnym – nieruchomość stała się miejscem lokowania środków pieniężnych, z której można czerpać dochody bieżące, zamrażać w ten sposób swój kapitał chroniąc go przed inflacją, czy spekulując i prognozując przyszłe warunki rynkowe sprzedawać w późniejszym okresie nieruchomość po znacznie wyższej cenie,

Obiektem kredytowym – jako obiekt nieruchomy, nieruchomość stanowi doskonałe zabezpieczenie zaciągniętego kredytu. Sposobem takiego zabezpieczenia jest ustanowienie na nieruchomości hipoteki, która to instytucja uregulowana jest w ustawie z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece. Do powstania hipoteki niezbędny jest jej wpis do prowadzonej dla danej nieruchomości księgi wieczystej. Innym rodzajem zabezpieczenia kredytu jest przewłaszczenie nieruchomości na zabezpieczenie,

Obiektem fiskalnym – funkcja ta związana jest z korzyściami, jakie czerpie z nieruchomości posiadanych przez obywateli budżet państwa. Podatek od nieruchomości może być naliczany jako procent od wartości lub od jej powierzchni. W warunkach polskich stawki podatkowe ustalane są na poziomie gminy i stanowią jej dochód. Opodatkowane podatkiem od nieruchomości są budynki i ich części, budowle, grunty zarówno związane z produkcją rolną i leśną, jak i nie związane. Wysokość stawki podatku od nieruchomości określana jest przez radę gminy,

Obiektem zarządzania – w odpowiedni sposób zarządzana nieruchomość może stać się dla właściciela obiektem przynoszącym systematyczne i wysokie dochody,

Obiektem badań i nauczania – nieruchomość, jako obiekt pochłaniający, ale również generujący ogromne strumienie środków pieniężnych, stała się w ostatnich latach przedmiotem szeroko zakrojonych badań. Na wielu wyższych uczelniach działają już katedry zajmujące się tą problematyką.